Backens Manskör

 

BACKENS MANSKÖR
Organisationsnummer: 894002-4097

STADGAR
antagna (reviderade) av årsmöte 2018-02-26.

 • 1 Namn
  Backens Manskör, här nedan kallad kören
 • 2 Säte
  Umeå Kommun
 • 3 Ändamål
  Kören är en kamratförening för manskörsångare och har som syfte att genom gemensamma
  övningar, under ledning av välmeriterad dirigent, odla sångintresse och utveckla kunnighet i flerstämmig körsång.
  Kören ska vara medlem av Sveriges Körförbund och verka i enlighet med deras värderingar.
 • 4 Medlem
  För inträde som medlem erfordras rekommendation av en körmedlem samt att inför dirigenten
  göra sångprov och befinna sig äga förutsättningar och anlag.
  Sångare som tidigare deltagit i annan kör kan efter rekommendation inväljas utan sångprov.
  Det åligger medlem
  att efterfölja dessa stadgar och i övrigt tagna beslut av den valda styrelsen
  att senast på utsatt tid erlägga fastställd årsavgift
  att flitigt delta i körens övningar så att balansen mellan stämmorna kan hållas
  att respektera de regler som gäller för kostymering vid konserter och övriga framträdanden
 • 5 Verksamhetsår
  1 januari – 31 december
 • 6 Årsmöte
  Körens årsmöte avhålles före februari månads utgång.
 • 7 Kallelse
  Kallelse till årsmöte skall delges medlemmarna senast 1 månad före fastställt datum.
 • 8 Förslagsrätt
  Förslag från medlem (motion) skall för att kunna behandlas på kommande årsmöte
  inges till styrelsens ordförande eller sekreterare senast 15 december.
 • 9 Årsavgift
  Årsavgiften för medlemskap fastställes årligen av årsmötet och skall betalas inom 30 dagar.
 • 10 Stadgar
  För ändring av dessa stadgar krävs årsmötesbeslut med bifall av minst 2/3 av avgivna röster.

  11 Styrelse

 • Körens angelägenheter ombesörjs av vid årsmötet vald styrelse bestående av ordförande och
  minst 4 styrelseledamöter samt 3 styrelsesuppleanter.
  Ordförande väljs på ett (1) år. Övriga ledamöter väljs på två (2) år med växelvis avgång vartannat år. Styrelsesuppleanterna väljs på ett (1) år.

Årsmötet väljer funktionerna ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare och kassör.  Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Årsmötet väljer ytterligare funktionärer enligt årsmötets dagordning  punkt 26

Det åligger styrelsen
att verka för körens ändamål angivet i § 3
att verkställa körens årsmötesbeslut
att övervaka efterlevnadens av körens stadgar
att besluta om firmateckning (ordförande och kassör var för sig)
att förvalta föreningens medel och föra räkenskaper samt avge årsredovisning till årsmötet
     för det senaste verksamhetsåret
att inför årsmöte upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelse samt förslag på plan för
      verksamhet och budget för nästa verksamhetsår.

Övrigt
Styrelsens sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst två ledamöter så begär.
Kallelse till styrelsemöte skall avges minst fem dagar i förväg.
Alla beslut skall fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller vid val lotten eljest
ordförandens röst.
Suppleant har yttranderätt men inte rösträtt undantaget om han inkallats som ersättare för ordinarie ledamot. Då gäller full status som ledamot.
Ledamot som deltagit i beslut men haft avvikande mening har rätt att, efter anmälan, få sin mening protokollförd.

Ordförande åligger bl a
att leda förhandlingarna vid sammanträden
att övervaka körens verksamhet i allmänhet
att se till att fattade beslut verkställs
att representera kören internt och externt

Sekreterare åligger bl a
att föra protokoll vid styrelsens sammanträden och körens möten
att delge intern och extern information via Hemsida, Mail och ev Face Book
att hålla medlemsmatrikeln ajour

Kassören åligger bl a
att sköta körens löpande räkenskaper och övrig ekonomisk förvaltning
att hålla kören informerad om ekonomiskt utfall efter konsert och annat framträdande

 • 12 Dirigent
  Dirigenten handhar den musikaliska ledningen i samråd med ett musikutskott bestående
  av 5 personer. I händelse av fler än en dirigent ingår dessa i musikutskottet.
 • 13 Valberedning
  Tre valberedare utses av årsmötet och skall senast två månader före årsmötet fråga de funktionärer vilkas mandattid utgår, om de vill kandidera för nästa period samt föreslå om- eller nyval.
  Valberedningens förslag skall bifogas kallelsen till årsmötet.
 • 14 Ärenden vid årsmöte

Vid körens årsmöte skall följande föredragningslista gälla:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Godkännande av dagordning
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare och rösträknare för mötet
 7. Val av referent för mötet
 8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelser
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Styrelsens förslag till plan för verksamhetsåret
 12. Fastställande av årsavgift för innevarande verksamhetsår
 13. Beslut om kostnadsersättningar
 14. Styrelsens budgetförslag för verksamhetsåret
 15. Behandling av motioner som ingetts i den ordning som föreskrivs i § 8

      samt av övriga förslag från styrelsen
16. Val av ordförande
17. Val av vice ordförande
18. Val av sekreterare
19. Val av vice sekreterare
20. Val av kassör
21. Val av tre styrelsesuppleanter
22. Val av två revisorer
23. Val av två revisorssuppleanter

 1. Val av dirigent
  25. Val av tre valberedare varav en som sammankallande
 2. Val av övriga funktionärer enligt upprättat förslag från valberedningen
  exempelvis: musikutskott, stämansvariga, festkommitté, ansvarig för notarkiv,
         fanbärare, klippboksansvarig, ansvarig närvarobok
 3. Övriga frågor, som inte får avse beslut av ekonomisk karaktär.
  28. Avslutning

  

 • 15 Kostymering
  Vid konserter och andra framträdanden skall kören ha gemensam kostymering.
  Vid enklare framträdanden gäller blå tröja med körens emblem och mörkgrå byxor.
  Vid konsert gäller uniform med mörkblå kavaj med körens emblem samt mörkgrå byxor,
  vit skjorta och mörkblå fluga samt vid Valborgsmässoafton vit sångarmössa.
  Tröja och uniform och sångarmössa köps in och bekostas av respektive medlem.
  Emblem tillhandahålls av kassören liksom 2 svarta pärmar avsedda för dels en ”basrepertoar”
  dels för tillfälliga sångtillfällen, tex valborgsmässoafton och konserter.
 • 16 Uteslutning
  Medlem som genom sitt uppträdande inom eller utom kören nedsätter körens anseende
  eller av bristande intresse ej deltar i övningarna kan, om förslag härom framkommer, uteslutas ur kören. Berörd medlem ska ges tillfälle att yttra sig innan beslut tas.
 • 17 Upplösning
  Fråga om upplösning av kören kan endast avgöras vid årsmöte och kräver bifall av 2/3 av avgivna röster.
  Eventuellt kvarstående medel skall tillfalla verksamhet i linje med körens ändamål.